เข้าสู่ระบบสำหรับ admin : Login

 เกี่ยวกับโครงการ

                กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สินค้า ICT ไทยให้อยู่ในระดับสากล พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานราคากลาง และเกณฑ์การประเมินราคาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางการคำนวณราคากลางและจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

 
เข้าสู่โปรแกรมประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 สดช.ระดมความเห็นร่างนิยามและขอบเขต แนวทางการจัดเก็บข้อมูลกรอบการวัดมูลค่าเพิ่ม และผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัล ครั้งที่ ๑ ด้าน Digital Service, Software
 

 

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (สอ.) กล่าวเปิดการประชุมระดมสมอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2560 ิเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60
 

 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลดช.) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

   
 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของหน่วยงาน
 

 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม